74.ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐

fileupload/7/Scan1(2).pdf 

อ่าน 90 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
06-06-2560 ลงวันที่