ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อราคาเมตร (ต่อเดือน) เพื่อใช้ประกอบการประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อราคาเมตร (ต่อเดือน) pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207