ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ที่ 12 บ้านนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ขอรับเอกสารเสนอราคาขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ที่ 12 .pdf

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207