ประกาศ เรื่อง ยื่นเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ที่ 12 บ้านนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประกาศ เรื่อง ยื่นเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ 12 บ.นาเดื่อ pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207