ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หลักเกณฑ์พิจารณา โครงการขุดลอกห้วยสะเลตม ม.12 .pdf

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207