ประกาศราคากลางโครงการโครงการขุดลอกห้วยสะเลตม บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยสะเลตม ม.12.pdf

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207