ประกาศ เรื่อง แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207