ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การยื่นแบบประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207