ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207