รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th