แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในละมอบหมายความรับผิดชอบ

แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th