ประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566โอนครั้งที่1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th