รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th