กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th