แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th