รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 3/2565 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/10-09302022110126_1.pdf รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 3/2565 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th