รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 2/2565 ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/07-09302022105747_1.pdfรายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 2/2565  ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th