รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 1/2565 ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/05-09302022105630_1.pdfรายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 1/2565 ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th