รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 1/2565 ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/04-09302022105542_1.pdfรายงานการประชุมสภา อบต. นาเดื่อ สมัยสามัย 1/2565  ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th