รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ 1/2565 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/03-09302022105447_1.pdfรายงานการประชุมสภา อบต. นาเดื่อ สมัยสามัญ 1/2565  ครั้งที่ 2  วันจันทร์ ที่ 17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th