รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/01-09302022105224_1.pdfรายงานการประชุมสภา  อบต.นาเดื่อ  ครั้งแรก  วันพุธ  ที่ 5  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th