ขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมการใชเเลขรหัสหนังสือราชการหน่วยตรวจสอบภายใน 2565

ขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมการใชเเลขรหัสหนังสือราชการหน่วยตรวจสอบภายใน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th