ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 12

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่12

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th