รายงานสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th