แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

แต่งตั้งคระกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ_4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th