การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th