สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2565

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th