ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 10

>>> ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โอนครั้งที่10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th