แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ2565

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th