แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและสบับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2565

แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th