สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th