แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th