ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/DOC061522-06152022130416_1.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th