สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th