มาตรการแระกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการแระกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th