มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัดแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาขิก

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัดแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาขิก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th