มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th