แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570เพิ่มเติมครั้งที่1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th