คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th