รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ

งานสภาครั้งที่1

2_1

3_3

 รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ1/2564ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ1/2564 ครั้งที่2

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ1/2564 ครั้งที่3

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ2/2564 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ3/2564 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ3/2564 ครั้งที่2

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ3/2564 ครั้งที่3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th