รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อ สมัยสามัญ

งานสภาครั้งที่1

2_1

3_3

 รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ1/2564ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ1/2564 ครั้งที่2

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ1/2564 ครั้งที่3

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ2/2564 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ3/2564 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ3/2564 ครั้งที่2

รายงานการประชุมสภา อบต.นาเดื่อสมัยสามัญ3/2564 ครั้งที่3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com