แผนการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พ.ศ.2561-2565

o39แผนการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อพ.ศ.2561-2565_1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th