แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564

แผนป้องกันการทุจริตพ.ศ.2561-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th