นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประดยชน์อื่นใด

นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th