แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร2564-2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th