ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207