มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th