มติ ก.อบต.จ.นครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

http://nadue.go.th/61//public/images/content/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9511.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207