การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรจิตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th