ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อสมัยสามัญ 4/2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207