รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th